Pravidlá súťaže

Užívateľské meno musí mať platnú e-mailovú adresu. E-mailová adresa dieťaťa a rodiča môže byť rovnaká, e-mailová adresa súťažiacich detí (aj súrodencov) však musí byť rôzna.

Registrácia prebieha v 3 krokoch:

 1. Aktivačný email – dieťa po vstupe zadá svoju e-mailovú adresu, na ktorú príde aktivačný e-mail. Po kliknutí na odkaz v aktivačnom e-maili môže pokračovať v registrácii.
 2. Registračný formulár  – vyplnenie registračného formulára, v ktorom udeľujete súhlas s podmienkami súťaže, musíte tiež zadať meno rodiča (resp. zákonného zástupcu) a jeho e-mailovú adresu. Po ukončení registrácie sú poslané 2 e-maily – žiakovi s prihlasovacím menom a heslom a rodičovi (zákonnému zástupcovi).
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov – po vyplnení registračného formulára príde e-mail rodičovi (zákonnému zástupcovi) s oznámením, že jeho dieťa sa prihlásilo do IQ olympiády. Od rodiča (zákonného zástupcu) sa vyžaduje kliknúť na link na potvrdenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Až po tomto kroku sa môže dieťa prihlásiť do systému a súťažiť.

ŠKOLSKÉ KOLO

 • Bude prebiehať formu on-line testu v dňoch 15.04.2024 – 21.04.2024
 • Môžete ho riešiť v škole, knižnici, doma, dôležité je internetové pripojenie.
 • Test pozostáva z 25 úloh, na ktoré je potrebné odpovedať v priebehu 30 minút.
 • Úlohy sú optimalizované pre tablety, notebooky a osobné počítače, neodporúčame na mobilných telefónoch.
 • Pri riešení úloh je dovolené používať iba písacie potreby, kalkulačku a poznámkový papier. Všetko ostatné je zakázané.
 • Každý účastník školského kola môže test absolvovať iba raz a pri riešení úloh nesmie využívať cudziu pomoc.
 • Po spustení testu už nie je možné test zastaviť ani ho prerušiť.
 • Úlohy sú bodované dynamicky podľa náročnosti príkladov, záporné body za nesprávnu alebo nevyplnenú odpoveď nie sú.
 • Každý žiak musí zachovať mlčanlivosť o podobe školského kola, o jednotlivých úlohách a o svojom riešení.
 • Výsledky školského kola budú zverejnené na stránke súťaže.

REGIONÁLNE KOLO

 • Regionálne kolo sa tento ročník uskutoční naživo 14.05.2024 (región Východ), 15.05.2024 (región Stred) a 17.05.2024 (región Západ), pre 80 najlepších účastníkov z každého z troch regiónov, t.j. spolu 240 žiakov.
 • Rozdelenie regiónov:
  • Západ (Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj)
  • Stred (Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj)
  • Východ (Prešovský a Košický kraj)
 • Registrácia od 08:30, ukončenie súťaže 12:00.
 • Každý súťažiaci sa musí zúčastniť, náhradný termín nie je možný.
 • Bodový výsledok zo školského kola sa nezapočítava; všetci účastníci začínajú na rovnakej úrovni a súťažia v jednej kategórii.
 • Pri riešení úloh je dovolené používať iba písacie potreby, kalkulačku (nie však grafickú, ani kalkulačku na mobilnom telefóne) a poznámkový papier. Všetko ostatné je zakázané.
 • Výsledky regionálnych kôl budú vyhlásené na mieste a zverejnené na internete.
 • Víťazi regionálnych kôl získavajú diplomy a vecné ceny.

CELOŠTÁTNE KOLO – FINÁLE

 • Do celoštátneho kola postupujú súťažiaci podľa poradia v regionálnom kole – 20 detí z každého regiónu, spolu 60 detí.
 • Finále sa uskutoční dňa 03.06.2024.
 • Každý súťažiaci sa musí zúčastniť osobne, náhradný termín nie je možný.
 • Bodový výsledok zo školského a regionálneho kola sa nezapočítava; všetci účastníci začínajú na rovnakej úrovni a súťažia v jednej kategórii.
 • Pri riešení úloh je dovolené používať iba písacie potreby, nožnice, kalkulačku (nie však grafickú, ani kalkulačku na mobilnom telefóne) a poznámkový papier. Všetko ostatné je zakázané.
 • Pre deti bude zabezpečené občerstvenie aj pitný režim.
 • Po skončení súťaže bude slávnostné vyhlásenie výsledkov.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

 • Súťažiaci aj ostatní účastníci súťaže musia rešpektovať pokyny organizátora.
 • Organizátor dbá na dodržiavanie pravidiel súťaže, regulárnosť a vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých súťažiacich.
 • Pri zistení porušenia pravidiel môže organizátor rozhodnúť o vylúčení jednotlivca, príp. aj školy, zo súťaže a má právo zverejniť identitu prípadných podvodníkov na stránkach súťaže.
 • Organizátor hradí všetky náklady na prípravu a organizáciu súťaže. Náklady účastníkov (napr. cestovné) nebudú účastníkom ani školám preplácané.
 • Zadania úloh ani správne riešenia nebudú zverejnené.
 • V prípade sporných otázok či sťažností rozhoduje organizačný tím súťaže, ktorý má právo urobiť príslušné opatrenia, či iné zásahy.

©2024 Mensa Slovensko | e-mail: sutaz@iqolympiada.sk